Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Psie-akcesoria prowadzony jest przez Damiana GRZESIAK prowadzącego

jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Damian Grzesiak Olma, wpisaną do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra

właściwego ds. gospodarki, NIP: 6492293352, REGON: 387760886.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze

Sklepu. Określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów

Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której

przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Damian Grzesiak

Olma, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6492293352, REGON: 387760886.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu

działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym (adres

strony jeszcze nie istnieje).

6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu

zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z

wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość

do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie - czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach

wskazanych w niniejszym Regulaminie.

9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie

Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków

Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

(Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.).

11. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta

Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w

szczególności ilości produktów.

14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Sprzedawcą.

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a

Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też -

stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

16. Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku

od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

17. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów

płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy

płatności i zamówionego Produktu.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Olkuska 63, 42-440 Ogrodzieniec

2. Adres e-mail Sprzedawcy: bok@psieakcesoria.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 506 826 209

4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: : 08 1050 1591 1000 0097 3624 2562

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów

podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na

Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za

zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym

działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną

Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez

Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której

Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili

wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony

końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres

rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie

wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a

także o opłatach za usługi oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6

Sposób korzystania z serwisu Sklepu

1. Klient zobowiązany jest do korzystania z serwisu Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami

prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi

obyczajami.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

o powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu Sklepu,

w szczególności mogących utrudnić korzystanie ze Sklepu przez innych Klientów;

o nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych;

o powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Klientów, w szczególności

zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Klientach bez ich jednostkowo

wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

o niewykorzystywania serwisu Sklepu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej

informacji handlowej;

o aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu;

o powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Sklepu oraz podmiotów z nim

współpracujących;

o powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;

o nieumieszczania w serwisie Sklepu oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub

materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści

wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe,

naruszających dobra osobiste innych osób;

o niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania

przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre

obyczaje i zasady Netykiety;

o powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za

zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

Sklep prowadzi sprzedaż akcesoriów dla psów.

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. zarejestrować się na stronie Sklepu i zaakceptować regulamin Sklepu,

2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji (opcjonalnie);

3. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub

równoznaczny);

4. wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia tj. imię i nazwisko,

nazwa firmy, adresu e-mail oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj

przesyłki (sposób dostarczenia Produktu). Przy Zamówieniach dokonywanych przez firmy należy

dodatkowo podać NIP,

5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w

wiadomości e-mail,

6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić

Zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody płatności i dostawy

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Przelew bankowy

b. Szybkie płatności

c. Paypal

d. Blik.

2. Klient może korzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

a. Przesyłki kurierskie

b. Paczkomaty.

3. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach

Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu

przez Klienta Zamówienia online lub za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie

internetowym.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego

przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej

wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej

Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego

przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania

przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między

Klientem a Sprzedawcą.

3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w czasie 48 godzin od złożenia Zamówienia – w

przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych liczonych od

daty wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, chyba że w opisie danego Produktu

lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma

możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też

odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania

rachunku bankowego Sprzedawcy.

7. Klient może odebrać Zamówienie osobiście.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku

– Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459), na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r o

prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r, poz. 827 z późn. zm.) przysługuje prawo odstąpienia od

umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania

Produktu. 

1. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:  

a)świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, 

b)umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku

finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy, 

c)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, 

d)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia, 

e)umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub

ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego, 

f)szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze

względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, 

g)umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została

uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30

dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, 

h)umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu

dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż

te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne

do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy, 

i)umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie

zostało otwarte przez Kupującego, 

j)dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę, 

k)umów zawartych w drodze aukcji publicznej  

l)umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem,

wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono

dzień lub okres świadczenia usługi, 

m)umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu,

wystarczy złożenie oświadczenia przez Kupującego drogą elektroniczną lub korespondencyjnie, w

przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.  

4.Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z dowodem zakupu

lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia. 

5.Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 

6.Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Produktu. 

7.Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.  

8.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się

dla niego z dodatkowymi kosztami.  

9.W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki

oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu

poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  

10.Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za

pobraniem nie będą przyjmowane.  

11.Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących

konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.

U. z 2017 r. poz. 459) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z

prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich

przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są produkty nowe.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji

w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Przedsiębiorca występujący jako osoba

fizyczna może mieć prawa do rękojmi, jeżeli zostanie wykazany brak związku transakcji z prowadzoną

działalnością, a tym samym nabył prawa konsumenta. W stosunku do takich osób stosowane będą

przepisy regulujące uprawnienia konsumenta związane z rękojmią.

4. Reklamację należy zgłosić elektronicznie na adres e-mail: bok@psieakcesoria.pl poprzez

Formularz reklamacyjny na stronie Sklepu lub korespondencyjnie na adres Sklepu. Produkt należy

odesłać na adres Sklepu: ul. Olkuska 63, 42-440 Ogrodzieniec. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć

m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację

oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą

zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona

konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi

adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o

którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r.

poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze

Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148

z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego

zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika

konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona

konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego

jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego

zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu

marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką

pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta

wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych

lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu

podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w

Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem

możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to

jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany

wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca

poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych

osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.